از ویژگی های اساسی انسان در مقایسه با حیوان:

از ویژگی های اساسی انسان در مقایسه با حیوان:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی