این سخن فرموده کدام یک از ائمه است: تو مراقب آخرتت باشریاش دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید.

این سخن فرموده کدام یک از ائمه است: تو مراقب آخرتت باشریاش دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی