حضرت .............. می فرماید: بدترین عمل آن است که بوسیله آن قیامت خود را تباه سازی

حضرت .............. می فرماید: بدترین عمل آن است که بوسیله آن قیامت خود را تباه سازی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی