سخن(دل حرم خداست،درحرم خدا،غیر خدارا منشان)از کیست؟

سخن(دل حرم خداست،درحرم خدا،غیر خدارا منشان)از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی