کدام عامل بیشتر سبب گسترش فساد و انحراف در جامعه می شود؟

کدام عامل بیشتر سبب گسترش فساد و انحراف در جامعه می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی