اگر آب برای وضو نبود، چه عملی را می توان انجام داد؟

اگر آب برای وضو نبود، چه عملی را می توان انجام داد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی