کلمه زن و مرد هرکدام چندبار در قران تکرار شده است؟؟(فاطیماه)

کلمه زن و مرد هرکدام چندبار در قران تکرار شده است؟؟(فاطیماه)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی