جلوگیری از خوردن نجاست توسط حیوان نجاست خوار برای مدت معین را ... میگویند.

جلوگیری از خوردن نجاست توسط حیوان نجاست خوار برای مدت معین را ... میگویند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی