كدام سورۀ است كه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟

كدام سورۀ است كه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی