اقدام به کاری بر اساس مصلحت را چه مینامند؟

اقدام به کاری بر اساس مصلحت را چه مینامند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اقتصادی (1 نفر)
  • سیاست (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی