این سخن از کیست؟(خداوند انسان را بر معرفت خویش سرشته است ).

این سخن از کیست؟(خداوند انسان را بر معرفت خویش سرشته است ).

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی