چند سوره در قرآن با کلمه « اذا» شروع می شود؟

چند سوره در قرآن با کلمه « اذا» شروع می شود؟

تاکنون 58 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 9 (46 نفر)
  • 10 (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی