چند سوره در قرآن با کلمه « اذا» شروع می شود؟

چند سوره در قرآن با کلمه « اذا» شروع می شود؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 10 (5 نفر)
  • 9 (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها