در صورتی كه وراث متوفی منحصر به یك نفر دایی امی و یك نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترك متوف

در صورتی كه وراث متوفی منحصر به یك نفر دایی امی و یك نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترك متوف

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یك سوم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین خاله‌های ابوینی تقسیم می‌شود (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی