در صورتی كه وراث متوفی منحصر به یك نفر دایی امی و یك نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترك متوف

در صورتی كه وراث متوفی منحصر به یك نفر دایی امی و یك نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترك متوف

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی