سه چيز از درهاي نيکي است: سخاوت نفس و نيکويي گفتار و شکيبايي در برابر آزار.

سه چيز از درهاي نيکي است: سخاوت نفس و نيکويي گفتار و شکيبايي در برابر آزار.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی