در جمله ( لِتَبتَغوا مِن فَضلِه ی ) ( لِ ) قبل از فعل مضارع به چه معنا آمده است؟

در جمله ( لِتَبتَغوا مِن فَضلِه ی ) ( لِ ) قبل از فعل مضارع به چه معنا آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی