با عنایت به فرمایشات امام حسین(ع) در عزت نفس و دوری گزیدن آن حضرت از ذلت و خواری، کدام گزینه به این موضوع اشاره ندا

با عنایت به فرمایشات امام حسین(ع) در عزت نفس و دوری گزیدن آن حضرت از ذلت و خواری، کدام گزینه به این موضوع اشاره ندا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی