کدام سوره حرف (ف) در ان وجود ندارد؟

کدام سوره حرف (ف) در ان وجود ندارد؟

تاکنون 60 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نمل (48 نفر)
  • نحل (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی