کدام سوره حرف (ف) در ان وجود ندارد؟

کدام سوره حرف (ف) در ان وجود ندارد؟

تاکنون 37 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نمل (25 نفر)
  • نحل (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها