کدام سوره حرف (ف) در ان وجود ندارد؟

کدام سوره حرف (ف) در ان وجود ندارد؟

تاکنون 29 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نمل (26 نفر)
  • نحل (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی