در عقد بیع كدام یك از موارد ذیل مانع از انتقال مالكیت به مشتری است؟

در عقد بیع كدام یك از موارد ذیل مانع از انتقال مالكیت به مشتری است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی