کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟

کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوره حمد (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی