در تفکر علمي آدمي براي يافتن پاسخ پرسش هاي خود از کدام استفاده مي کند؟

در تفکر علمي آدمي براي يافتن پاسخ پرسش هاي خود از کدام استفاده مي کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی