ای جمله از کیست :هر که در حق تو ظن خیر باشد ، ظن او را به یقین برسان؟

ای جمله از کیست :هر که در حق تو ظن خیر باشد ، ظن او را به یقین برسان؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی