این سخن از کیست: مروّت، نامي است جامع همه فضيلت ها و خوبي ها.

این سخن از کیست: مروّت، نامي است جامع همه فضيلت ها و خوبي ها.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی