(دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست)این سخن کی است؟

(دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست)این سخن کی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی