در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده؟

در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده؟

تاکنون 22 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بقره (12 نفر)
  • نساء (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی