در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده؟

در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده؟

تاکنون 16 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نساء (13 نفر)
  • بقره (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی