رسول خدا (ص) فرمودند: شبيه ترين شما به من، ........... شماست.

رسول خدا (ص) فرمودند: شبيه ترين شما به من، ........... شماست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی