در کدام دعا هزار صفت از صفات خداوند آمده است؟

در کدام دعا هزار صفت از صفات خداوند آمده است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی