7، تواضع تعالى بخش/قال......عليه السلام :التواضع يرفع و التكبر يضع .(11) تواضع آدم را بالا مى برد، و پست می کند.

7، تواضع تعالى بخش/قال......عليه السلام :التواضع يرفع و التكبر يضع .(11) تواضع آدم را بالا مى برد، و پست می کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها