سخن مقابل از کدام یک از معصومین می باشد: مدارا با مردم نصف ایمان است و ارفاق با آنها نیمی از زندگی و معیشت.

سخن مقابل از کدام یک از معصومین می باشد: مدارا با مردم نصف ایمان است و ارفاق با آنها نیمی از زندگی و معیشت.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها