کسی که نمازرا پست و سبک میشمارد مانند کسی است که...

کسی که نمازرا پست و سبک میشمارد مانند کسی است که...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی