این سخن از کیست(یعنی دوست واقعی هرکس عقل او است و دشمنش جهالت و نادانی)؟

این سخن از کیست(یعنی دوست واقعی هرکس عقل او است و دشمنش جهالت و نادانی)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی