- فرمود: اصلاح اختلافها (آشتي دادن بين دو نفر)، از يک سال نماز و روزه برتر است.

- فرمود: اصلاح اختلافها (آشتي دادن بين دو نفر)، از يک سال نماز و روزه برتر است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها