این سخن از کیست؟اگر مردم زکات واجب خود را بدهند هیچ فقیری روی زمین نیست.

این سخن از کیست؟اگر مردم زکات واجب خود را بدهند هیچ فقیری روی زمین نیست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی