نخستين چيزي كه روز قيامت در ترازوي اعمال بنده گذاشته مي شوداخلاق نيک اوست.

نخستين چيزي كه روز قيامت در ترازوي اعمال بنده گذاشته مي شوداخلاق نيک اوست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی