هرگز در خشم کردن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلط می شود

هرگز در خشم کردن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلط می شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی