بزرگترین کلمه قرآن در کدام سوره است؟

بزرگترین کلمه قرآن در کدام سوره است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی