بنابر نظر قرآن کریم، عامل اصلی گناه ...... است

بنابر نظر قرآن کریم، عامل اصلی گناه ...... است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خود انسان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی