بر اساس تعالیم دینی اصلی ترین دشمن عقل که مانع بصیرت آن می شود کدام است ؟

بر اساس تعالیم دینی اصلی ترین دشمن عقل که مانع بصیرت آن می شود کدام است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اخلاق (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی