اين سخن ازكيست:فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند

اين سخن ازكيست:فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی