کدام عبادت که انجام و ترک آن حرام است ؟

کدام عبادت که انجام و ترک آن حرام است ؟

تاکنون 20 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • روزه (16 نفر)
  • خمس (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی