کدام اصل عقلی است که حتی با عدم پیروی از پیشوایان انسان ھا را مجبور می کند معاد را بپذیرند؟(omid2000)

کدام اصل عقلی است که حتی با عدم پیروی از پیشوایان انسان ھا را مجبور می کند معاد را بپذیرند؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی