{منتظر فرج الهی باشید و از رحمت خدا مایوس نشوید..}این سخن از کیست؟

{منتظر فرج الهی باشید و از رحمت خدا مایوس نشوید..}این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی