تواضع نمیکنند مگر انسان های بزرگوار و بلند مرتبه سخن کیست?

تواضع نمیکنند مگر انسان های بزرگوار و بلند مرتبه سخن کیست?

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی