حدیث ازکیست/فردای قیامت شفاعت من به کسی که نمازواجبش راازوقتش تاخیراندازدنخواهدرسید/

حدیث ازکیست/فردای قیامت شفاعت من به کسی که نمازواجبش راازوقتش تاخیراندازدنخواهدرسید/

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی