هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد ثواب بسیاری برای اوست؟

هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد ثواب بسیاری برای اوست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی