عدالت که یکی از شرایط حاکم اسلامی است را فقھا چنین معرفی کرده اند :(omid2000)

عدالت که یکی از شرایط حاکم اسلامی است را فقھا چنین معرفی کرده اند :(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی