شخصی كه پیامبر او را تبعید ولی عثمان او را به مدینه آورد و داماد خو كرد چیست؟

شخصی كه پیامبر او را تبعید ولی عثمان او را به مدینه آورد و داماد خو كرد چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی