(گر بمیری تو نمیرد این سبق)به کدام موضوع اشاره دارد؟

(گر بمیری تو نمیرد این سبق)به کدام موضوع اشاره دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی