کدام پیامبر به شیخ الانبیا معروف بود؟

کدام پیامبر به شیخ الانبیا معروف بود؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت عیسی (ع) (7 نفر)
  • حضرت موسی(ع) (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی