سوره ای که در همه ی آیاتش کلمه «الله » به کار رفته است؟

سوره ای که در همه ی آیاتش کلمه «الله » به کار رفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی