همت بلند و اتکای به نفس از فروع کدام اصل می باشد؟ یاسمنم23

همت بلند و اتکای به نفس از فروع کدام اصل می باشد؟ یاسمنم23

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی